ஓம் சிவோஹம் ஓம் சிவோஹம் ருத்ரநாமம் பஜே ஹம்

 

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

ஹர ஹர ஹர ஹர ஹர ஹர ஹர ஹர மஹாதேவ் 

ஓம் பைரருத்ராய மஹாருத்ராய காலருத்ராய கல்பாந்தருத்ராய 
வீரருத்ராய ருத்ரருத்ராய கோரருத்ராய அகோரருத்ராய 
மார்தாண்டருத்ராய அண்டருத்ராய ப்ரமாண்டருத்ராய 
சண்டருத்ராய பிரசண்டருத்ராய தண்டருத்ராய 
சூரருத்ராய வீரருத்ராய பவருத்ராய பீமருத்ராய 
அதலருத்ராய விதலருத்ராய சுதலருத்ராய மஹாதலருத்ராய 
தசாதலருத்ராய தலாதலருத்ராய பாதாளருத்ராய 
நமோ நமஹ: 

ஓம் சிவோஹம் ஓம் சிவோஹம் ருத்ரநாமம் பஜே ஹம் 
ஓம் சிவோஹம் ஓம் சிவோஹம் ருத்ரநாமம் பஜே ஹம் 
வீரபத்ராய அக்னிநேத்ராய கோரஸௌஹாரஹா 
சகலலோகாய சர்வபூதாய சத்யசாக்ஷாத்கரா 
சம்போ சம்போ ஷங்கரா 
அ…ஓம் சிவோஹம் ஓம் சிவோஹம் ருத்ரநாமம் பஜே ஹம் 
பஜே ஹம் 

ஹர ஹர ஹர ஹர ஹர ஹர ஹர ஹர மஹாதேவ் 

ஓம் நமஸ்வாமாயச ருத்ராய ஜநமஸ்தமரயச ருடாய 
ஜனமஷரிங்காயதபஸ்துபதஜே ஜநமஹுக்ராயச பீமாய 
ஜனமோ ஹக்ரே வதாய சதுரே வதாய 
ஜனமோ ஹந்த்ரே ஸஹமியதெ தனமோ வ்ருக்ஷே 
ப்யோஹரிகேஷே ப்யோநமஸ்தராய நமஸ்ஷம்பவே 
தம யோபவேச்ச நமஷங்கராய தபயஷ்கராய 
தனமஷிவாய தஷிமதவாதச்சா…. 

அண்டப்ரமாண்ட கோட்டி அகிலபரிபாலனா 
பூரணா ஜகத்காரனா சத்யதேவ தேவப்ரியா 
வேத வேதார்த்த சாரா யக்ஞ யக்ஞொமயா 
நிஷ்சலா துஷ்ட நிக்ரஹா சப்தலோக சௌரக்ஷனா 
சோம சூர்ய அக்னி லோச்சனா ஷ்வேதரிஷப வாஹணா 
சூலபாணி புஜங்க பூஷணா திரிபுர நாச நர்த்தனா 
ப்யோமகேஷ மஹாஸேன ஜனகா 
பஞ்சவர்த்த பரஸுஹஸ்த நமஹ: 
ஓம் சிவோஹம் ஓம் சிவோஹம் ருத்ரநாமம் பஜே ஹம் 
பஜே ஹம் 
ஓம் சிவோஹம் ஓம் சிவோஹம் ருத்ரநாமம் பஜே ஹம் 
பஜே ஹம் 

கால த்ரிகால நேத்ர த்ரிநேத்ர சூழ திரிசூல காத்ரம் 
சத்யப்ரபாவ திவ்யப்ரகாஷ மந்த்ர ஸ்வரூப மாத்ரம் 
நிஷ்ப்ரபஞ்சாதி நிஷகலந்கோஹம் நிஜபூர்ன போதஹம்நம் 
நத்யகாத்மஹம் நித்யப்ரமோஹம் ஸ்வப்னகஸோகம்ஹம்நம் 
சட்சித்ப்ரமானம் ஓம் ஓம் 
மூலப்ரமேயம் ஓம் ஓம் 
அயம் ப்ரம்மாஸ்மி ஓம் ஓம் 
அஹம் ப்ரம்மாஸ்மி ஓம் ஓம் 
கன கன கன கன கன கன கன கன 
ஸஹஸ கண்ட சப்தவிஹரதி 
டம டம டம டம டுப டுப டுப டுப 
சிவடபருத நாதவிஹரதி 

ஓம் சிவோஹம் ஓம் சிவோஹம் ருத்ரநாமம் பஜே ஹம் 
பஜே ஹம் 
ஓம் சிவோஹம் ஓம் சிவோஹம் ருத்ரநாமம் பஜே ஹம் 
பஜே ஹம் 
வீரபத்ராய அக்னிநேத்ராய கோரஸௌஹாரஹா 
சகலலோகாய சர்வபூதாய சத்யசாக்ஷாத்கரா 
சம்போ சம்போ ஷங்கரா 
அ…ஓம் சிவோஹம் ஓம் சிவோஹம் ருத்ரநாமம் பஜே ஹம் 
பஜே ஹம்

Advertisements

One response to “ஓம் சிவோஹம் ஓம் சிவோஹம் ருத்ரநாமம் பஜே ஹம்

  1. A.Senthil Kumar

    good slogams

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s